Omaishoidontuki

  • Palveluohjaaja
  • Tuija Kautto
  • Arkisin (ma-pe) klo 8-15
  • 040 685 7377
  • tuija.kauttovarkaus.fi
          

Sosiaaliohjaaja
Anna-Liisa Kainulainen
arkisin (ma-pe) 8-15
puh. 040 506 1387
anna-liisa.kainulainen(at)varkaus.fi

 

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) ja lain muutoksiin (950/2006). Omaishoitolain 2 §:n mukaan omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun henkilölle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidosta tehdään hoitajan ja kunnan välinen toimeksiantosopimus eli omaishoitosopimus.

Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen oikeus, vaan sitä myönnetään kuntien omaishoidon tukeen varaamien määrärahojen puitteissa. Tukea myönnetään ensisijaisesti henkilölle, jotka olisivat muutoin ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

Omaishoitolain 3 §:ssä määritellään omaishoidon tuen yleiset myöntämisperusteet, joiden kaikkien tulee täyttyä, jotta omaishoidon tuki voidaan myöntää.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla hakulomakkeella. Hakemuksen saa kunnanvirastolta, kotihoidon palveluohjaajalta tai sen voi tulostaa internet-sivujen lomakepankista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoidettavalta ajan tasalla oleva lääkärinlausunto hoidettavan terveydentilasta tai sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan lausunto ja muut mahdolliset selvitykset.

Omaishoidon tuen uudet hoitopalkkiot 1.1.2018 alkaen ovat seuraavat:

Hoitopalkkio I vähintään 392,57 €/kk

Hoitopalkkio II vähintään 681,15 €/kk

Hoitpalkkio III vähintään 785,14 €/kk.

Omaishoidontukihakemus

Omaishoidontukihakemuksen täyttöohjeet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet löytyvät linkistä Palveluun pääsyn perusteet 1.4.2017 alkaen