Rakennustyön valvonta ja ohjeet

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, uudestaan rakentamiseen verrattavaan muutokseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen ja muutoksiin, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen, vaaditaan rakennuslupa.

Pienemmät hankkeet kuten pienet talousrakennukset ja jätevesijärjestelmän uusiminen tarvitsevat toimenpideluvan. Aivan pienet rakennushankkeet voi aloittaa, kun on tehnyt rakennusvalvontaan toimenpideilmoituksen. Lisätietoa toimenpiteiden luvanvaraisuudesta saa rakennusjärjestyksestä ja rakennustarkastajalta.

Ohjeet

Joroinen tekee yhteistyötä Keski-Savon rakennusvalvontojen kesken. Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran, Joroisten ja Heinäveden rakennusvalvontayhteistyönä tuotetaan mm. asiakas- ja tulkintaohjeita rakentamisen eri osa-alueilta. Ohjekortit ja muita ohjeita ja oppaita on alla olevissa linkeissä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle

Rakentamisen lupamenettelyt

Kosteudenhallinta - ohje

Lupahakemuksen asiakirjat

Julkisivuvärit

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan maksut ja taksat

Pientalon paloturvallisuus - ohje

Maalämpöjärjestelmät - ohje

Talotekniikkaremontit - ohje

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät - ohje

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellinen turvallisuus - tiedote

Vakituiseksi mökille?

 

Luvanhakijan huolehtimisvelvollisuus (MRL 119 §)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö.


Rakennusluvassa ilmoitetaan ennen rakennustöiden aloittamista vaaditut selvitykset ja suunnitelmat sekä rakennushankkeen aikana edellytetyt viranomaiskatselmukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on huolehtia lupaehtojen mukaisten suunnitelmien toimittamisesta sekä vaadittujen katselmusten tilaamisesta.

Rakennustyön aikana jatkuvaa valvontaa suorittaa rakennustöiden vastaava työnjohtaja sekä mahdolliset erityisalan työnjohtajat. Työmaalla tulee olla rakennustyön tarkastusasiakirja johon työnjohtajat kirjaavat rakennustyön aikaisen valvonnan työvaiheittain.

Rakennusluvassa edellytetty viranomaiskatselmus tilataan rakennustarkastajalta hyvissä ajoin ennen aiottua katselmusajankohtaa. Katselmuksen tilaajan tulee varmistua myös vastaavan työnjohtajan läsnäolosta katselmuksella. Katselmuksella tulee olla nähtävillä ajantasainen rakennustyön tarkastusasiakirja, ennen työvaiheen aloittamista edellytetyt suunnitelmat ja selvitykset sekä mahdolliset muut työvaiheen edellyttämät asikirjat. 

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa on tarpeen silloin, kun suunniteltu rakennushanke ei täytä kaikkia rakentamisen tavallisia edellytyksiä. Esimerkkejä ovat:
- rakentaminen ranta-alueelle, jossa ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa 
- kaavamääräyksistä poikkeaminen (etäisyydet, omakotitalon rakentaminen loma-asuntotontille tms.).

Poikkeamisluvasta päättää kunnanhallitus. Rakennusvalvonta antaa poikkeamisen hakemiseen liittyvät ohjeet ja lausunnon hakemuksesta.

Suunnittelutarveratkaisu voi olla tarpeen, kun muodostetaan uusi rakennuspaikka Joroisten kirkonkylän taajaman tai Kuvansin taajaman lähialueille tai ryhdytään merkittävään rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella.

Sekä poikkeamismenettelyssä, että suunnittelutarveratkaisussa on rakennushankkeen käynnistämiseen varattava runsaasti aikaa. Poikkeamispäätöksen käsittely kestää tapauksesta riippuen noin 1-3 kk. Tämän jälkeen hankkeelle on aina haettava Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa.

Poikkeamislupa haetaan ensisijaisesti Lupapiste.fi palvelun kautta.

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely

Valtioneuvoston asetuksen mukaan viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 15.3.2018 mennessä.

Jos on epäilyksiä oman jätevesijärjestelmän kunnosta, kannattaa ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan tai LVI-asiantuntijaan, joka voi kertoa täyttääkö järjestelmänne ennalta arvioiden asetetut vaatimukset. Jos tarvetta on, teetätetään järjestelmästä asetuksen mukainen suunnitelma ja haetaan työlle toimenpidelupa rakennusvalvonnasta. Muun luvanvaraisen rakennustyön yhteydessä toteutettu jätevesijärjestelmän saneeraus käsitellään hankkeen ohessa, tällöin erillistä lupaa ei tarvita. Joroisten kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevat määräykset.

Maalämpökaivot ja maapiirit

Maalämpöjärjestelmän lämmönkeruupiirin asentaminen tai lämpökaivon poraaminen on Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a § nojalla luvanvaraista.

Lupahakemukseen tulee liittää:
- hakemuslomake (1 kpl)
- asemapiirustus, josta selviää kaivojen /maapiiriin paikat ja etäisyydet (2 kpl)
- naapurin kuuleminen, mikäli poiketaan ohjeellisista etäisyyksistä
- vesialueen omistajan lupa veteen asennettavalle putkistolle
- vastaavan työnjohtajan ilmoitus

Lupapäätökseen kirjataan lupaehdot ja mahdolliset katselmukset.
Kiinteistön omistaja tai vastaava työnjohtaja laatii päätöksen mukana tulevan toteutusraportin, joka toimitetaan rakennustarkastajalle loppukatselmuksen yhteydessä.

Toimenpidettä ei saa suorittaa ennen lainvoimaista lupapäätöstä!

Suositeltavat minimietäisyydet:
- tontin raja 7,5 m
- rakennus 3 m
- lämpökaivo 15 m
- talousvesikaivo 20-40 m
- maasuodattamot, imeytyskentät, puhdistamot 20-30 m

(Etäisyydet ovat suosituksia ja paikallisista olosuhteista johtuen suositeltavat etäisyydet voivat olla suurempiakin, ole tarvittaessa yhteydessä rakennustarkastajaan).