Kolman Koto –esiselvityshanke 1.7.2012 – 31.12.2014

Joroisten kunnan Hyvä Kylä – hankkeessa vuonna 2011 nousi esille idea uudenlaisesta yhteisöllisestä asuinalueesta, jossa yhdistyisivät maaseutuasumisen rauha ja taajama-asumisen edut.  Kyseinen yhteisöllinen alue voisi sijoittua Kolman kylän alueelle, mistä tulee hankkeen nimi ”Kolman Koto”. Toteutuessaan asuinalue parantaisi kylän elinvoimaisuutta ja kehittäisi sen toimintaa. Hanke loisi mallin uudenlaiseen maaseudun asuinalueeseen kopiotavaksi myös muualle.

Maaseudulle rakentuville asuinalueille on tyypillistä niiden pohjautuminen omavaraisuuteen, ideologisuuteen tai ekologisuuteen. Kaupunkiin ja niiden laitamille rakentuvat yhteisölliset asuinalueet puolestaan ovat rakenteeltaan ja toiminnoiltaan hyvin kaupunkimaisia. Tässä esiselvityshankkeessa suunniteltava ”Kolman Koto” poikkeaa molemmista edellä mainituista, yhdistäen kuitenkin tiettyjä etuja niin maaseutu- kuin taajama-asutuksesta. Alueen suunnittelua ei haluttu rajata minkään erityisen teeman ympärille, vaan pitää suunnitelmat avoimena kaikille yhteisöille ja ryhmille heidän tarpeet huomioiden.

Ryhmärakennuttamisen edistäminen on kirjattu Suomessa hallitusohjelmaan, joten tämä valittiin yhteisöllisen asumisalueen ensisijaiseksi toteuttamismalliksi.

Hanketta hallinnoi Joroisten kunta ja toteutti kunnan palkkaama projektipäällikkö Markku Levänen. Hankkeelle nimettiin tärkeiden sidosryhmien edustajista seurantaryhmä. Seurantaryhmä koostui Joroisten kunnan, Etelä-Savon ELY-keskuksen, Kolman kyläyhdistys ry:n, Veej’jakaja ry:n, Järvi-Suomen kylät ry:n, Piällysmies ry:n sekä Rajupusu Leader ry:n edustajista. Ryhmän vastuulla oli hankkeen ohjaus ja asiantuntija-avun tarjoaminen hankkeen toteuttamiseksi.

Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin yhteisöllisen osallistamisen kautta. Suuren työpanoksen ”Kolman Koto” -suunnitelman tekoon ja ideointityöhön antoivat Kolman kyläyhdistys, kyläläiset, maanomistajat, potentiaaliset toimittajat sekä muut sidosryhmät.

Hankkeen aikana tutustuttiin vastaavantyyppisiin kohteisiin Suomessa ja hyödynnettiin eri tahojen aiemmin tekemiä tutkimuksia ja selvityksiä asiasta. Hankkeessa luotiin Asukaslähtöinen ryhmärakennuttamisen suunnittelutyökalu maaseudulle, alueen maankäyttöselvitys, selvitys alueen vesihuollosta, potentiaalisista lämmitysjärjestelmistä sekä kartoitettiin ryhmärakennuttamisessa tarvittavat sopimukset. Ideakilpailun tuloksena saimme arkkitehtien luonnosvaihtoehtoja alueesta. Kyläyhdistyksen kanssa syntyi suunnitelma ”Kolman Koto” – asuinalueen liittämisestä olemassa olevaan kyläyhteisöön. Lisäksi julkaistiin opas Yhteisöllisestä asumisesta ja ryhmärakennuttamisesta maaseudulle.

Hankkeen ajan kartoitimme mahdollisia yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia asukkaita. Keinoina tässä olivat mm. messuosallistumiset, tapahtumat, tietoiskut, sosiaalinen media, jutut lehdissä, televisiossa ja radiossa.

ELY keskus vastasi hankkeen rahoituksesta 81% osuudella, Joroisten kunta 9% osuudella ja loput 10% koostui yksityisestä rahoituksesta.

Ladattavat tiedostot:
kollinjoentie_kolmakoto_ideakilpailu.pdf
Kolman koto - Potentiaalisten asukkaiden etsiminen ja kontaktointi.pdf
Kolman koto - Rakennusliikkeiden kartoitus_kustannusarviolla.pdf
Kolman Koto - Ryhmärakennuttamisen sopimukset.pdf
Kolman koto - Suunnitelma asuinalueen liittämisestä olemassa olevaan kyläyhteisöön.pdf
Kolman koto - Vesihuollon ja lämmitysjärjestelmän selvitys.pdf
Kolman koto - Yhteisöllisen asuinalueen ideakilpailu ja luonnosvaihtoehtoja alueesta.pdf
Kolman Koto loppuraportti.pdf
KUUSAMA_A3_PIENENNÖKSET.pdf
Maankäyttöselvitys Kolman Koto.pdf
makikukkula.pdf