Perheoikeudelliset asiat

Isyys-, elatusapu- ja huolto- ja tapaamisasiat

Isyys-, elatusapu- ja huolto- ja tapaamisoikeusasioissa käytävää neuvottelua ja sopimuksen tekemistä varten tulee varata aika:

  • Johtava sosiaalityöntekijä
  • Anne Hartikainen
  • 040 829 3660
  • anne.hartikainenvarkaus.fi

Isyyden selvittäminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittäminen ja tunnustaminen tapahtuu lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja lähettää isyysasiakirjat Etelä-Savon maistraattiin, jossa isyys vahvistetaan.

Ellei avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä saada lastenvalvojan toimesta selvitettyä on isyysasia käsiteltävä käräjäoikeudessa.

Elatusapu

Avio- tai avoerotilanteessa on aina syytä turvata alaikäisen lapsen oikeus saada elatusta siltä vanhemmalta, jonka luona lapsi ei asu. Tämä tapahtuu ensisijaisesti lastenvalvojan luona tehtävällä ja vahvistettavalla elatussopimuksella mieluiten heti kun vanhempien erilleen muutto on tapahtunut tai sen ajankohta on vanhempien tiedossa.

Elatussopimuksella vanhempi sitoutuu maksamaan elatuskykyynsä ja lapsen elatuksen tarpeeseen nähden kohtuullisena pidettävän elatusavun.

Oikeusministeriö on vuonna 2007 antanut suositusluonteisen ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (Oikeusministeriön julkaisu 2007:2), http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/-/view/1225829

Ellei lapsen elatusta saada sovittua lastenvalvojan vahvistamalla elatussopimuksella on elatusavun vahvistamista haettava oikeusteitse käräjäoikeudessa.

Elatustuki

Kela voi myöntää lapsen elatukseen elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt vahvistetun elatusavun maksamisen tai elatusapu on perustellusta syystä vahvistettu elatustukea pienemmäksi. Elatustukihakemuksen mukana on oltava alkuperäinen vahvistettu elatussopimus tai tuomioistuimen päätös.

Elatustukea voidaan maksaa myös kun isyyttä avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen ei ole vahvistettu.

Elatustukiasiat ovat siirtyneet kunnilta Kelan www.kela.fi hoidettaviksi. Elatustukeen liittyvää neuvontaa saa puhelimitse Kelan valtakunnallisesta palvelunumerosta 020 692 206 ma-pe klo 8-18.

Huolto- ja tapaamisoikeus

Avio- tai avoerotilanteessa vanhempien on syytä sopia alaikäisten lastensa huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Vanhemmat voivat sopia siitä, että:

1. lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti,
2. lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä,
3. lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle,
4. lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskeva sopimus on tarkoituksenmukaisinta tehdä heti kun vanhemmat tietävät erilleen muuttamisensa ajankohdan tai kun erilleen muutto on tapahtunut.

Ellei lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta kyetä sopimaan lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella on asia ratkaistava käräjäoikeudessa.