Hankkeet

KierRehankkeen tukemat selvitykset Joroisten kunnalle:

Joroisten kasvihuonepäästöselvitys

Joroisissa toteutettiin Kasvihuonekaasupäästöselvitys. Selvitys toteutettiin osana käynnissä olevaa KierRe –hanketta yhteistyössä Benviroc Oy:n kanssa. Selvityksessä tarkasteltiin Joroisten alueen kasvihuonekaasupäästöjen nykytilaa sekä päästöjen muutosta vertailemalla vuosien 2017 ja 2018 tuloksia vuoden 2010 päästöihin. Selvityksessä laskettiin rakennusten lämmityksen ja sähkönkulutuksen, tieliikenteen ja jätehuollon päästöjä sekä maankäyttösektorin ja maatalouden päästöjä ja hiilinieluja. Selvityksessä tarkasteltiin myös Joroisten kunnan oman toiminnan energiankulutusta ja siitä aiheutuvia päästöjä. Selvitystä tullaan hyödyntämään Joroisten kunnan päästöjen hallinnassa ja päästöjen muuttumisen arvioinnissa.

Selvityksessä todettiin, että Joroisten kasvihuonekaasujen päästöt olivat vuonna 2017 yhteensä 59,8 kt CO2-ekv, ilman teollisuutta ja asukasta kohti lasketut päästöt olivat yhteensä 12,2 t CO2-ekv. Vuoden 2017 kokonaispäästöt olivat 19 % pienemmät kuin vuonna 2010. Asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet 12 % samalla aikavälillä. Kunnan oman toiminnan energiankulutuksesta aiheutuvat päästöt ovat laskeneet 77 % aikavälillä 2010 – 2017. Lisäksi maankäyttösektorin päästöjen ja hiilinielujen selvittäminen osoitti että Joroisten metsät toimivat noin 82 kt CO2-ekv nieluna vuonna 2016. 

Joroisten kasvihuonekaasupäästöselvitys

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Joroisten kunnassa kevään aikana toteutettu Uusiutuvan energian kuntakatselmus kokoaa yhteen tiedot kunnan alueen energiantuotannon ja -kulutuksen nykytilanteesta, energiataseesta, uusiutuvien energialähteiden varannoista ja niiden hyödyntämispotentiaalista. Lisäksi katselmuksessa tarkastellaan uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä, niiden kustannuksia ja muodostuvia säästöjä, sekä arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin. 

Kuntakatselmuksen avulla Joroisten kunnassa tavoitellaan päästövähennyksiä ja fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamista uusiutuvilla energiavaroilla taloudellisesti kannattavalla tavalla. 

Työ tehtiin osana käynnissä olevaa KierRe -hanketta (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa). Katselmuksen laati LCA Consulting Oy. KierRe-hankkeen toteuttajia ovat Joroinen, Siilinjärvi, Iisalmi, Kuopio, Navitas Kehitys Oy sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat toteuttajien lisäksi Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto. 

Katselmuksen lyhyt yhteenveto 

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

 (25.8 ML)