Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Mikä on rakennusjärjestys?

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä myös 1.1.2025 voimaantulevan Rakentamislain (RakL) perusteella kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksellä ohjataan suunnitelmallista ja alueelle soveltuvaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteuttamista ja säilymistä huomioiden paikalliset erityispiirteet.

Rakennusjärjestyksen uusimisella täydennetään 1.1.2025 voimaan tulevaa rakentamislakia ja siihen liittyviä asetuksia sekä ohjataan rakentamista siltä osin, kuin siitä ei ole kaavoilla määrätty. Sen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sijoittamista, rakennuksen soveltuvuutta ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja, muita rakennelmia ja rakennushankkeita, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä sekä muita näihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Kunnan eri alueille voidaan antaa erilaisia määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajille tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, ranta-asemakaavassa, asemakaavassa tai Suomessa rakentamista ohjaavissa säännöksissä on asiasta toisin määrätty.

Joroisten kunnan nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty Joroisten kunnanvaltuustossa 27.4.2015 ja se tuli voimaan 5.6.2015. Rakennusjärjestystä koskevat säännökset on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä voimaantulevaan rakentamislakiin, jotka ovat luettavissa esimerkiksi osoitteessa www.finlex.fi/fi/.

Rakennusjärjestyksen uusimisen tavoite

Vuoden 2008 jälkeen lainsäädäntö ja säännökset ovat muuttuneet ja rakentamista ohjaava Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Voimaantulevassa rakentamislaissa pienten rakennusten ja rakennelmien lupakynnys nousee ja lupajärjestelmä yksinkertaistuu.

Rakennusjärjestyksen uusimista tehdään yhteistyössä Varkauden, Pieksämäen ja Leppävirran kuntien kanssa. Tavoitteena on saada aikaiseksi yhtenevät rakennusjärjestykset kaikkiin näihin kuntiin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n sekä rakentamislain 46 §:n tarkoittamat suunnittelutarvealueet on tarkoitus päivittää ja määritellä rakennusjärjestyksessä. Suunnittelutarvealueet ovat alueita, joilla onodotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai joilla erityistenympäristöarvojen tai -haittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä.

Joroisten kunnassa on voimassa Keski-Savon Ympäristötoimen ympäristönsuojelumääräykset. Rakennusjärjestyksen uusimisen valmistelussa ympäristönsuojelumääräykset tullaan huomioimaan.

Rakennusjärjestyksen uudistamiseen sisältyy seuraavat päävaiheet:

1. Käynnistysvaihe
– vireille tulo
– OAS:n käsittely
– hankkeen tavoitteiden käsittely

2. Valmisteluvaihe
– rakennusjärjestysluonnoksen valmistelu
– luonnosvaiheen tiedotus ja kuuleminen

3. Ehdotusvaihe
– luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden käsittely
– rakennusjärjestysehdotuksen laatiminen
– lausuntopyynnöt
– ehdotusvaiheen tiedotus ja kuuleminen

4. Hyväksymisvaihe
– rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto
– hyväksymisvaiheen tiedotus

Yhteystiedot
Joroisten kunnan rakennusvalvonta
Lentoasemantie 130
79600 Joroinen

  • Rakennustarkastaja
  • Markus Lajunen
  • (Sovi toimistotapaamiset etukäteen)
  • 0400 358 140
  • markus.lajunenjoroinen.fi
  • Tekninen johtaja
  • Petri Miettinen
  • 040 661 4342
  • petri.miettinenjoroinen.fi