Asiakirjajulkisuus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Joroisten kunnalle.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§).

Pääosin Joroisten kunnan asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.  

Tietopyynnön toimittaminen

Joroisten kunnalle osoitetut tietopyynnön voi toimittaa kunnan virkasähköpostiin joroinen.kunta@joroinen.fi. Kunnan keskushallinto rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos Joroisten kunta vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Asiarekisteri

Joroisten kunta ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Kunnan toimielinten esityslistat ja päätökset julkaistaan kunnan internet – sivuilla. Tietoa niistä voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, toimielimen nimellä, sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, esim. asian vireilletulo- tai asiakirjan laatimispäivällä.

Pääasiallisena asiarekisteri toimii Dynasty- asianhallintajärjestelmässä. Esimerkiksi rakennusvalvontaa koskevia tietoja käsitellään myös Lupapiste.fi -palvelussa. Paperiset asiakirjat ovat kunnan keskusarkistossa.

Tietoaineistoista

Joroisten kunnalla on hallussaan tietoaineistoja ja asiakirjoja liittyen seuraaviin kunnan toimialoihin:

  • Yleishallinto
  • Sivistystoimi
  • Tekninen toimi
  • Perusturva (järjestetään yhdessä Varkauden kaupungin ja Essoten kanssa)

Kunnan tiedot ja toimialojen keskeiset julkaistut asiakirjat on jaettu asiakokonaisuuksittain kunnan internet -sivuilla. Toimielinten esityslistat ja päätökset on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi kuntatiedon ja hallinnon osioon ”päätöksenteko”.

Lisätietoja

Lisätietoja voi kysyä puh. 017 578 440 tai kirjallisesti joroinen.kunta@joroinen.fi.