Rakennustyön valvonta ja ohjeet

Rakennuslupa vaaditaan rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, uudestaan rakentamiseen verrattavaan muutokseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen sekä muutoksiin, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Pienemmät hankkeet kuten pienet talousrakennukset ja jätevesijärjestelmän uusiminen tarvitsevat toimenpideluvan. Hyvin pienet rakennushankkeet voi aloittaa, kun rakennusvalvontaan on tehnyt toimenpideilmoituksen. Lisätietoa toimenpiteiden luvanvaraisuudesta saa rakennusjärjestyksestä (pdf) ja rakennustarkastajalta.

Ohjeet

Lomakkeet

Luvanhakijan huolehtimisvelvollisuus (MRL 119 §)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö.

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa on tarpeen silloin, kun suunniteltu rakennushanke ei täytä kaikkia rakentamisen tavallisia edellytyksiä. Esimerkkejä ovat:

  • rakentaminen ranta-alueelle, jossa ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa 
  • kaavamääräyksistä poikkeaminen (etäisyydet, omakotitalon rakentaminen loma-asuntotontille tms.)

Poikkeamisluvasta päättää tekninen lautakunta. Rakennusvalvonta antaa lausunnon poikkeamishakemuksesta.

Suunnittelutarveratkaisu voi olla tarpeen, kun muodostetaan uusi rakennuspaikka Joroisten kirkonkylän taajaman tai Kuvansin taajaman lähialueille tai ryhdytään merkittävään rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella.

Sekä poikkeamismenettelyssä, että suunnittelutarveratkaisussa on rakennushankkeen käynnistämiseen varattava runsaasti aikaa. Poikkeamispäätöksen käsittely kestää tapauksesta riippuen 3-6 kk. Tämän jälkeen hankkeelle on aina haettava Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa.

Poikkeamislupa haetaan ensisijaisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta.