Varhaiskasvatussuunnitelma

Joroisten kunnassa tuotetaan laadukasta, paikkakunnan ominaispiirteisiin soveltuvaa varhaiskasvatusta, jossa perheiden tarpeet ja toiveet otetaan joustavasti huomioon. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa, perhepäivähoidossa sekä avoimen varhaiskasvatuksen palveluina.

 

HYVÄ ALKU

Luottamus on perusta varhaiskasvatuksen hyvälle alulle; huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välinen yhteistyö tuo lasten elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. Varhaiskasvatussuhteen alussa perhe täyttää Tärkeät tiedot – esitietolomakkeen ja käy tutustumassa lapsen varhais-kasvatustiloihin ja -ryhmään 1-3 kertaa varhaiskasvatussuhdetta edeltävinä viikkoina.

Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen vasu, jonka tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lapsen vasu on varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien vasu-keskustelussa yhdessä laatima sopimus siitä, kuinka kasvattajien tulee toimia, jotta lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistetään. Tarvittaessa vasu-keskustelussa käytetään apuna tulkkia.

 

JOKAINEN PÄIVÄ ON LAPSELLE HYVÄ PÄIVÄ

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisenaan; kaikki ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.

 Varhaiskasvatus perustuu positiiviseen pedagogiikkaan, jossa huomio kiinnitetään lapsen osaamiseen ja onnistumiseen. Lapsi hyväksytään kaikkine tunteineen, vaikka hänen tekojaan ei aina hyväksytäkään. Kaikkia kunnioittavassa ilmapiirissä ei sallita kiusaamista. Joroisten kunnan varhaiskasvatuksessa toimitaan ”Ei kiusata!” – suunnitelman mukaisesti.  Turvallinen, terveellinen ja kehittävä oppimisympäristö, jossa lelut, pelit, välineet ja tarvikkeet ovat lapsen saatavilla, lisää lapsen osallisuutta.

Ohjaava kasvatus auttaa lasta kasvamaan itseensä luottavaksi ja rohkeaksi lapseksi, joka ottaa vastuuta hänelle kuuluvista tehtävistä ja tulee toimeen muiden ihmisten kanssa. Vuorovaikutuksessa syntyy hyvä päivä ja hyvistä päivistä hyvä elämä: tasapainoinen ja onnellinen ihminen.

 

 ”OPPIA IKÄ KAIKKI”

 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Laaja-alainen osaaminen koostuu viidestä toisiinsa liittyvästä osa-alueesta.

 

OPPIMISTA KAIKKIALLA

 

Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista. Lasten mielenkiinnonkohteet ja kysymykset ovat toiminnan keskeinen lähtökohta. Oppimisen osa-alueet on ryhmitelty viideksi kokonaisuudeksi.

 

 

TEHDÄÄN YHDESSÄ

 

Lasten havainnoiminen on varhaiskasvatuksen suunnittelun ja toteuttamisen perusta. Kasvattajat rakentavat arjen lasten mielenkiinnonkohteiden, ideoiden ja orastavien taitojen ympärille. Lapsia ohjataan aktiiviseen ja vastuulliseen osallistumiseen kaikissa päivän tilanteissa. Lasten toimintaa ei rajoiteta turhilla kielloilla ja säännöillä.

Huoltajat osallistuvat varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen esimerkiksi kirjoittamalla toiveita toivepuun lehtiin sekä osallistumalla oppimisympäristöjen rakentamiseen, esimerkiksi tuomalla tavaroita kauppaleikkiin. Perheille järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka myös tarjoavat mahdollisuuden tutustua muihin perheisiin. Varhaiskasvatus on avointa toimintaa, jonne huoltajat ovat aina ter-vetulleita seuraamaan päivän touhuja.

  

LAPSI SAA OLLA LAPSI JA LEIKKIÄ

 

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikissä lapsi oppii, mutta lapselle leikki ei ole tietoisesti oppimisen väline vaan tapa olla ja elää sekä hahmottaa maailmaa. Kokemukset, jotka herättävät lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin. Pienryhmätoiminta mahdollistaa rikkaan leikin ja erilaisten roolien kokeilemisen. Leikille varataan riittävästi aikaa ja kasvattajat innostavat lapsia jatkamaan leikkiä eri ympäristöissä.

Kasvattajan rooli leikin mahdollistajana, ideoiden ja virikkeiden antajana, turvallisen leikki-ilmapiirin luojana ja leikkitilan rakentajana on merkittävä. Kasvattaja havainnoi leikkiä ja valitsee itselleen sopivasti leikkiä tukevan roolin. Kasvattajan rooli leikissä vaihtelee pienestä leikin kannattelijasta keskeiseksi leikin rikastuttajaksi ja rakentajaksi.

 

 YHDESSÄ ONNISTUMME

 

Varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuoro-vaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä, oppimista sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueella eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös silloin, kun lapsen kasvuolot vaarantuvat eivätkä näin ollen turvaa lapsen terveyttä, kasvua ja hyvinvointia. Joroisten varhaiskasvatuksessa tuen antamista ohjaa Kolmiportaisen tuen -malli, jossa tuen portaat on jaettu yleiseen (kaikille tarkoitettuun), tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuki järjestetään siinä yksikössä ja ryhmässä, jossa lapsi olisi ilman tuen tarvettakin, mikäli vain mahdollista.

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen, terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja seurakunnan sekä useiden muiden yhteistyötahojen kanssa.

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on turvata lapsen kasvu ja kehitys, löytää lapsen vahvuudet ja näin lisätä hänen hyvinvointiaan.

 

PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI

 

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä.

Pedagogisen dokumentoinnin tavoitteena on oppia tuntemaan lapsi, mahdollistaa huoltajien osallisuus, ymmärtää lasten välisiä suhteita sekä tunnistaa ja tiedostaa henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonne.

Joroisten varhaiskasvatuksessa tärkein pedagogisen dokumentoinnin työkalu on lapsen kasvunkansio. Kansio sisältää lapselle arvokkaista, merkityksellisistä tapahtumista tehtyjä dokumentteja, lapsen omaa ajattelua ja valintoja. Kansio sisältää aina lapsen omia tuotoksia; kertomuksia, satuja, loruja, piirustuksia, joista lapsi on ylpeä. Jokainen kansioon tallennettu dokumentti kertoo jotain arvokasta tekijästään. Kasvunkansio on lapsen omaisuutta ja se säilytetään lapsen saatavilla.

Kasvunkansio kulkee lapsen mukana koko varhaiskasvatusajan. Varhaiskasvatuksen päätyttyä se jää lapselle ja perheelle muistoksi.

Jokaisen lapsen kanssa pidetään kuukausittain keskusteluhetki ”tuumaustauko”, jossa lapsi saa rauhassa kertoa kuulumisiaan ja jakaa ajatuksiaan aikuiselle. Tuumaustauon aikana voidaan katsella kasvunkansiota ja nostaa esiin lapsen onnistumisia ja oppimista. Tuumaustauolla arvioidaan mennyttä ja suunnitellaan tulevaa.  Tuumaustauolla nousseet ideat ja ajatukset hyödynnetään toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä.

 

ARVIOINTI KUULUU KAIKILLE

 

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 36/1973, 9 b §). Arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta on lapsen ja huoltajien äänen kuuluminen toiminnan suunnitellussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  Varhaiskasvatuksessa arvioidaan muun muassa henkilökunnan toimintaa, oppimisympäristöä ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden toteutumista.

Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointiin osallistuvat varhaiskasvatuksen henkilökunta, lapset sekä heidän huoltajansa varhaiskasvatuksen pedagogisen johtamisen suunnitelman mukaisesti.

 

Mini-vasu on tiivistelmä valtakunnallisista sekä Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja niiden keskeisimmistä sisällöistä. Avaa vasu ja lue lisää.

 

(20.8.2020 LL)