Maa-ainesluvat

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei

  • ainesten ottaminen ole kaivoslakiin (503/65) perustuvaa ainesten ottamista;
  • rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan; eikä
  • sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain (264/61) mukaan vaaditaan vesioikeuden lupa.

Maa-aineslain mukaisena lupaviranomaisena Joroisten kunnassa toimii Keski-Savon ympäristölautakunta.  Lupiin liittyvää valmistelua ja valvontaa suorittaa ympäristösihteeri.

Maa-ainesluvan lisäksi toimintaan tarvitaan ympäristönsuojeluasetuksen mukaan ympäristölupa, kun ottamiseen liittyy:

  •  kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
  •  kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 vuorokautta vuodessa.

Vähäisempään toimintaankin on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Lisätietoja: