Rakennustyön valvonta ja ohjeet

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, uudestaan rakentamiseen verrattavaan muutokseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen ja muutoksiin, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen, vaaditaan rakennuslupa.

Pienemmät hankkeet kuten pienet talousrakennukset ja jätevesijärjestelmän uusiminen tarvitsevat toimenpideluvan. Aivan pienet rakennushankkeet voi aloittaa, kun on tehnyt rakennusvalvontaan toimenpideilmoituksen. Lisätietoa toimenpiteiden luvanvaraisuudesta saa rakennusjärjestyksestä ja rakennustarkastajalta.


Ohjeet

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle
Rakentamisen lupamenettelyt
Rakennusjärjestys
Rakennusvalvonnan maksut ja taksat 1.1.2021 alkaen

Kosteudenhallinta - ohje
Pientalon paloturvallisuus - ohje
Maalämpöjärjestelmät - ohje
Talotekniikkaremontit - ohje
Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät - ohje
Terassit ja katokset - ohje

Vakituiseksi mökille?
Puiden poistaminen
ARAn korjausavustukset

 

Lomakkeet

Lupapiste.fi, rakentamisen sähköinen asiointipalvelu
Naapurin kuuleminen
Rakennusluvan jatkoaikahakemus
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Julkisivuvärit
Palotekninen selvitys
Verottajan rakentamisilmoitus, yksityishenkilöt
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Jätevesijärjestelmän selvityslomake

 

Luvanhakijan huolehtimisvelvollisuus (MRL 119 §)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö.

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa on tarpeen silloin, kun suunniteltu rakennushanke ei täytä kaikkia rakentamisen tavallisia edellytyksiä. Esimerkkejä ovat:
- rakentaminen ranta-alueelle, jossa ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa 
- kaavamääräyksistä poikkeaminen (etäisyydet, omakotitalon rakentaminen loma-asuntotontille tms.).

Poikkeamisluvasta päättää kunnanhallitus. Rakennusvalvonta antaa poikkeamisen hakemiseen liittyvät ohjeet ja lausunnon hakemuksesta.

Suunnittelutarveratkaisu voi olla tarpeen, kun muodostetaan uusi rakennuspaikka Joroisten kirkonkylän taajaman tai Kuvansin taajaman lähialueille tai ryhdytään merkittävään rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella.

Sekä poikkeamismenettelyssä, että suunnittelutarveratkaisussa on rakennushankkeen käynnistämiseen varattava runsaasti aikaa. Poikkeamispäätöksen käsittely kestää tapauksesta riippuen 3-6 kk. Tämän jälkeen hankkeelle on aina haettava Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa.

Poikkeamislupa haetaan ensisijaisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta.

(25.8 HK)