Suoraan sisältöön

Vanhusneuvosto

Kuntalain (410/2015) 27 §:n mukaan kunnan on asetettava vanhusneuvosto varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi laissa edellytetään, että kunta huolehtii neuvoston toimintaedellytyksistä. Edelleen vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Vanhusneuvoston erityisistä tehtävistä säädetään ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetussa laissa (980/2012, nk. vanhuspalvelulaki) 5, 6 ja 11 §:t. Säännöksien mukaan vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden arviointiin. Joroisissa ko. suunnitelmaa edustaa Ikäpoliittinen ohjelma, joka on hyväksytty Joroisten kunnanvaltuustossa toukokuussa. 

Joroisten vanhusneuvosto on toiminut itsenäisenä neuvostona vuodesta 2013 alkaen. Kunnanhallitus on tällöin 2.9.2013/180 § hyväksynyt Joroisten vanhusneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:

  • 4 edustajaa järjestöistä
  • 2 edustajaa kunnan luottamushenkilöistä
  • 1 asiantuntijaedustaja
  • 1 sihteeri 

Neuvoston sihteerinä on toiminut Joroisten kotihoidon palveluohjaaja, joka on samalla vastannut kokousten edellyttämistä järjestelyistä. Sihteeri ei ole neuvoston varsinainen jäsen. Puheenjohtajana valtuustokaudella 2021-2025 toimii Pirkko Hämäläinen ja varapuheenjohtajana Kari Otranen.

Yhteystiedot

Design by Digitaali